Cá rô phi nuôi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5 - 42°C. Điều giải thích đúng là:

A.

nhiệt độ 5°C là giới hạn trên, 42°C là giới hạn dưới.

B.

nhiệt độ 5°C là giới hạn dưới, 42°C là giới hạn trên.

C.

nhiệt độ < 5°C gọi là giới hạn dưới, > 42°C là giới hạn trên.

D.

nhiệt độ 5°C gọi là giới hạn dưới, > 42°C là giới hạn trên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

nhiệt độ 5°C là giới hạn dưới, 42°C là giới hạn trên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.