Các chất trong thức ăn bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa là:

A.

Gluxit, lipit, vitamin, muối khoáng

B.

Gluxit, lipit, protein, axit nucleic

C.

Gluxit, muối khoáng, nước, lipit

D.

Gluxit, protein, axit nucleic, muối khoáng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...