Các đồ thị cho trên hình vẽ bên diễn tả định luật:

A.

Gay Luy-xác.

B.

Sác-lơ.

C.

Cả ba đồ thị lần lượt diễn tả các định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ôt, Gay Luy-xac, Sac-lơ.

D.

Bôi-lơ-Ma-ri-ôt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Gay Luy-xác.

Theo đồ thị ta thấy cả ba đồ thị p =const => quá trình đẳng áp

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.