Các loại men tham gia vào quá trình hô hấp tế bào có ở nơi nào trong ti thể?

A.

Màng ngoài và màng trong của ti thể.

B.

Màng ngoài của ti thể.

C.

Màng trong của ti thể.

D.

Chất nền của ti thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Màng trong của ti thể.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.