Các nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo, phát huy tác dụng ngày càng mạnh mẽ vào giai đoạn nào, trong quá trình phát sinh loài người?

A.

Từ vượn người đến người cận đại.

B.

Từ người cổ Homo đến người hiện đại.

C.

Từ người cận đại đến người hiện đại.

D.

Từ vượn người đến người cổ Homo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Từ người cổ Homo đến người hiện đại.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.