Các tế bào ngoài cùng của vỏ cây thần gỗ được sinh ra từ dâu ?

A.

         Tầng sinh bần

B.

         Mạch rây sơ cấp

C.

         Tầng sinh mạch 

D.

          Mạch rây thứ cấp

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngoài cùng của cây thân gỗ là bần. Bần được sinh ra từ tầng sinh bần  

Vậy đáp án là A      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.