Cách mạng tháng Tám thắng lợi trên thực tế nhân dân ta giành chính quyền từ tay kẻ thù nào?

A.

Pháp – Nhật và bọn phong kiến tay sai

B.

Nhật và bọn phong kiến tay sai

C.

Bọn phong kiến

D.

Tất cả đều đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhật và bọn phong kiến tay sai

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.