Cách phát biểu nào sau đây không thể dùng để phát biểu mệnh đề: img1.  

A.

Nếu img1thì img2.

B.

img1 kéo theo img2.

C.

img1 là điều kiện đủ để có img2.        

D.

img1 là điều kiện cần để có img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Đáp án D sai vì img1 mới là điều kiện cần để có img2.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...