Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước đông Âu đã làm gì để xóa bỏ sự bóc lột của địa chủ phong kiến đối với 

nông dân?

A.

Triệt phá âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của bọn phản động

B.

Cải cách ruộng đất

C.

Quốc hữu hóa xí nghiệp của tư bản

D.

Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cải cách ruộng đất

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.