Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc tỉnh nào sau đây?

A.

Quảng Nam.

B.

Quảng Ngãi.

C.

Bình Định.

D.

Phú Yên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc tỉnh Quảng Nam.

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.