Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhóm hàng nào có tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng xuất khẩu của nước ta?

A.

Công nghiệp nặng và khoáng sản.

B.

Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.

C.

Nông – lâm -  thủy sản.        

D.

Nguyên, nhiên, vật liệu

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24 nhóm hàng có tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng xuất khẩu của nước ta là công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp (42,6%). 

Vậy đáp án là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...