Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với chế độ nhiệt của nước ta?

A.

Nhiệt độ trung bình tháng VII trên cả nước đều cao.

B.

Nhiệt độ trung bình tháng VII ở Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ cao hơn cả nước.

C.

Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Nam ra Bắc.

D.

Nhiệt độ trung bình tháng I ở miền Bắc thấp hơn nhiều so với miền Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nhận xét thấy nhiệt độ trung bình băn nước ta tăng dần từ Bắc vào Nam=> nhận xét không đúng với chế độ nhiệt nước ta là Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Nam ra Bắc.

Vậy đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.