Căn cứ vào đâu để khẳng định Cương lĩnh chính trị đẩu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là đúng đắn và sáng tạo?

A.

Cương lĩnh đã vạch ra vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam

B.

Cương lĩnh đã thể hiện rõ tính độc lập dân tộc và tự docủa dân tộc Việt Nam

C.

Cương lĩnh khẳng định cách mạng Việt Nam là bộ phận quan trọng của cách mạng thế giới

D.

Cương lĩnh kêu gọi các dân tộc trên thế giới đoàn kết chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cương lĩnh đã vạch ra vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.