Cao su nào sau đây là sản phẩm của phản ứng đồng trùng ngưng ?  

A.

A: Cao su isopren

B.

B: Cao su Clopren

C.

C:  Cao su Buna-N

D.

D: Cao su Buna

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Cao su buna – N: Đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin: 

Description: image038.gif

                         Buta -1,3- đien    acrilonitrin                                     Cao su buna –N  

Vậy đáp án đúng là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.