Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

A.

C2H5OH và CH3-O-CH2-CH3.

B.

CH3-O-CH3CH3-CHO.

C.

CH3-CH2-CHO và CH3-CHOH-CH3.

D.

CH2=CH-CH2OH và CH3-CH2-CHO.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đồng phân là những chất khác nhau có cùng công thức phân tử: CH2=CH-CH2OH (C3H6O) và CH3-CH2-CHO (C3H6O) là đồng phân của nhau vì có cùng công thức phân tử là C3H6O.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...