** Catốt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có công thoát A = 7,23.10–19 (J). Chiếu vào catốt này đồng thời hai bức xạ điện từ có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,18 (μm), và λ2 = 0,29 (μm). Cho |e| = 1,6.1019 (C), h = 6,625.10–34 (J.s). c = 3.108 (m/s).

Bức xạ điện từ nào gây ra hiện tượng quang điện?

A.

λ1 và λ2.

B.

Chỉ λ1 còn λ2 không.

C.

Chỉ λ2 còn λ1 không.

D.

Cả λ1 và λ2 đều không.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chỉ λ1 còn λ2 không.

Giới hạn quang điện của kim loại catốt:

λ0 = = 0,2749 (μm).

λ1 < λ0 bức xạ λ1 gây ra hiện tượng quang điện.

λ2 > λ0 bức xạ λ2 không gây ra hiện tượng quang điện.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.