Câu 1: Người đủ bao nhiêu tuổi thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng?

A. Từ đủ 10 đến 12 tuổi
B. Từ đủ 12 đến 14 tuổi
C. Từ đủ 14 đến 16 tuổi
D. Từ đủ 16 đến 18 tuổi
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.