Câu 27: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA CẢ NƯỚC, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016) Theo bảng số liệu trên, năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng năm 2014 là?

A.

60,7 tạ/ha.

B.

59,4 tạ/ha.

C.

6,1 tạ/ha.  

D.

57,5 tạ/ha.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Áp dụng công thức tính năng suất: Năng suất = Sản lượng/ diện tích Năng suất lúa đồng bằng sông Hồng 2014 là: 65485(nghìn tạ)/1079,6 (nghìn ha) = 60.7 (tạ/ha).

Vậy đáp án là A         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.