Cấu hình e của ion Fe2+ là:

A.

[Ar]3d64s2.

B.

[Ar]3d6.

C.

[Ar]3d54s1.

D.

[Ar]3d44s2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cấu hình nguyên tố sắt img1 

img2 

img3 có cấu hình: img4  

Vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.