Cấu hình electron nào dưới đây được viết đúng?             

A.

A. img1        

B.

B. img1                

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.