Câu hỏi: “Pháp luật là của ai, do ai và vì ai?” Đề cập đến vấn đề nào của pháp luật?

A.

Nội dung của pháp luật. 

B.

Hình thức thể hiện của pháp luật.

C.

Khái niệm cơ bản của pháp luật. 

D.

Bản chất của pháp luật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bản chất của pháp luật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...