Câu nào đúng nhất khi nói về các đồng phân có CTCT C4H10O?

A.

Có 3 đồng phân thuộc chức rượu.

B.

Có 2 đồng phân thuộc chức ete.

C.

Có 2 đồng phân rượu bậc nhất.

D.

Có 3 đồng phân thuộc chức rượu, 2 đồng phân thuộc chức ete và 2 đồng phân rượu bậc nhất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Có 2 đồng phân rượu bậc nhất.

Với C4H10O có tất cả các đồng phân (rượu + ete):

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - OH;  ; ; ; CH3-O-CH2-CH2-CH3; ; CH3-CH2-O-CH2-CH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...