Câu nào sau đây không phải vai trò hướng trọng lực của cây?

A.

Đỉnh thân sinh trưởng theo hướng cùng chiều với sức hút của trọng lực gọi là hướng trọng lực âm.

B.

Hướng trọng lực giúp cây cố định ngày càng vững chắc vào đất, rễ cây hút nước cùng các ion khoáng từ đất nuôi cây.

C.

Đỉnh rễ cây sinh trưởng vào đất gọi là hướng trọng lực dương.

D.

Phản ứng của cây đối với hướng trọng lực được gọi là hướng trọng lực hay hướng đất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hướng trọng lực dương cây sinh trưởng theo hướng trọng lực -> A sai   

Vậy đáp án là A       

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.