Cấu trúc di truyền của một quần thể (P) như sau: 168BB : 72bb. Biết không xảy ra đột biến mới, tổ hợp gen có sức sống như nhau. Cho giao phối ngẫu nhiên sau 10 thế hệ. Cấu trúc đi truyền của quần thể đó là:        

A.

70%BB : 30%bb

B.

49%BB : 42%Bb : 9%bb  

C.

30%BB : 70%bb

D.

30%BB : 40%Bb : 30% bb

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...