Cấu trúc di truyền của một quần thể tự thụ phấn ở thế hệ thứ nhất là: 20AA : l0Aa : l0aa. Tính theo lý thuyết tỉ lệ kiểu gen đồng hợp ở thế hệ thứ 4 là:        

A.

0,484375.

B.

0,984375.

C.

0,96875

D.

0,4921875

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.