Câu văn sau đây sử dụng phép liên kết nào?

Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu!

A.

Lặp ngữ âm

B.

Lặp từ vựng

C.

Lặp cú pháp

D.

Tất cả các đáp án trên đều đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lặp cú pháp

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.