Chất nào sau đây có liên kết ion?

A.

SO2.

B.

HCl. 

C.

K2O. 

D.

CO2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.