Chất nào sau đây có tính bazơ mạnh nhất?

A.

NH3.

B.

H2NCH2COOH.

C.

CH3CH2CH2OH.

D.

CH3CH2NH2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

CH3CH2NH2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.