Chất nào sau đây không là polime?

A.

Tinh bột.

B.

Isopren.

C.

Thuỷ tinh hữu cơ.

D.

Xenlulozơ triaxetat.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Isopren.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.