Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

A.

Tinh bột. 

B.

Glucozơ.

C.

Saccarozơ. 

D.

Xenlulozơ. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

A và D thủy phân tạo Glucozơ.=> Loại.

C thủy phân tạo Glucozơ và Fructozo => loại.

=> chọn B.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.