Chất nào sau đây là chất điện ly?

A.

Axit sunfuric (H2SO4).

B.

Rượu etylic (C2H5OH).

C.

Nước nguyên chất (H2O).

D.

Glucozơ( C6H12O6).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...