Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?         

A.

A. Saccarozơ.        

B.

B. Glucozơ.        

C.

C. Tinh bột.        

D.

D. Xenlulozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

- Monosaccarit: glucozơ, fructozơ.

- Đisaccarit: saccarozơ, mantozơ.

- Polisaccarit: tinh bột, xenlulozơ.    

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.