Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?         

A.

A: Chất T không có đồng phân hình học

B.

B: Chất Z làm mất màu nước brom.  

C.

C: Chất X phản ứng với H2 (Ni, t0) theo tỉ lệ mol 1 : 3.  

D.

D: Chất Y có công thức phân tử C4H4O4Na2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

X (C6H8O4) + NaOH => Y + 2Z

Z + H2SO4 đặc nóng => dimetyl ete ( CH3-O-CH3) => Z là CH3OH => Z không làm mất màu nước brom => B sai

Vì T + HBr tạo 2 sản phẩm là đồng phân hình học của nhau => T phải là HOOC-CH=CH-COOH

=> X: H3C-OOC-CH=CH-COO-CH3

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...