Chị H và anh K cùng được nhận vào công ty X, và làm một công việc như nhau, nhưng chị H được hưởng tiền lương thấp hơn anh K vì lí do chị là phụ nữ. Trong trường hợp này, Giám đốc Công ty X đã không thực hiện đúng quyền bình đẳng nào dưới đây của công dân?

A.

Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.        

B.

Bình đẳng của công dân trong xã hội.

C.

Bình đẳng giữa nam và nữ.        

D.

Bình đẳng giữa các nhân viên công ty.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: - Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ: Lao động nam và nữ được bình đẳng về quyền trong lao động đó là: bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm; bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi tuyển dụng; được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc, tiền công, tiền thưởng,` bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc.

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.