Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã xác định kẻ thù chính của dân tộc ta là

A.

thực dân Pháp.                 

B.

phát xít Nhật.

C.

  phong kiến tay sai.                 

D.

thực dân và phong kiến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang Cách giải: Sgk 12 trang 112 Chỉ thị: “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”(12/3/1945) đã nhận định: phát xít Nhật trở thành kè thù chính của nhân dân Đông Dương. Thay khẩu hiệu “Đánh đưởi Pháp – Nhật” thành khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật”.   Đáp án đúng là C!          

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...