Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là

A.

phát xít Nhật.

B.

Bảo đại, Trần Trọng Kim.

C.

phát xít Nhật và Trần Trọng Kim.

D.

phát xít Nhật và thực dân Pháp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

phát xít Nhật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.