Chỉ tiêu nào sau đây thể hiện rõ nhất tình hình phát triển kinh tế xã hội của một nước? 

A.

GDP và GDP bình quân đầu người 

B.

GNP và GNP bình quân đầu người 

C.

GDP, GNP bình quân và cơ cấu ngành kinh tế

D.

GDP, GNP và cơ cấu ngành kinh tế 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

GDP, GNP bình quân và cơ cấu ngành kinh tế

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.