Chia 20,8 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau: - Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 108 gam Ag. - Phần hai tác dụng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, t0), thu được hỗn hợp X gồm hai ancol Y và Z (MY < MZ). Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 1400C, thu được 4,52 gam hỗn hợp ba ete. Biết hiệu suất phản ứng tạo ete của Y bằng 50%. Hiệu suất phản ứng tạo ete của Z bằng?

A.

60%.

B.

40%.

C.

50%.

D.

30%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Xét 1 phần => mhỗn hợp anđehit=img1 

Giả sử không chứa HCHO => nhỗn hợp=img2

  img3trung bình hỗn hợpimg4 loại

img5 hỗn hợp gồm HCHO và img6 với số mol là 0,2 và 0,1

=> X gồm img7img8 

Đặt hiệu suất tạo ete của img9phản ứngimg10 

img11 phản ứngimg12 

img13 phản ứngimg14 

Bảo toàn khối lượng: img15 

img16   

Vậy đáp án đúng là A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.