Chiến dịch Tây Bắc kết thúc khi nào?

A.

Ngày 14 - 12 - 1952.

B.

Ngày 10 - 10 - 1952.

C.

Ngày 14 - 11 - 1952.

D.

Ngày 10 - 12 - 1952.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ngày 10 - 12 - 1952.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.