Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) mang tính chất phi nghĩa vì

A.

 gây nhiều thảm họa cho nhân loại, thiệt hại về kinh tế.

B.

 gây thảm họa cho nhân loại, chỉ mang lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận.

C.

 không đem lại lợi ích cho nhân dân lao động.

D.

 chỉ đem lại lợi ích cho các nước tham chiến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Đáp án đúng là B!  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.