Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,25img1 vào một chất thì thấy chất đó phát ra ánh sáng có bước sóng 0,5img2. Cho biết công suất của chùm sáng phát quang chỉ bằng 0,08% công suất của chùm sáng kích thích. Một phôton ánh sáng phát quang ứng với bao nhiêu phôton ánh sáng kích thích?  

A.

425.

B.

500.

C.

625.

D.

2500.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hiệu suất quang điện: img1 

Có nghĩa là: Ứng với 1 phôtôn phát quay có 625 phôtôn kích thích.

Vậy đáp án đúng là C.  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Hiện tượng quang điện - Thuyết lượng tử ánh sáng - Vật Lý 12 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.