Chiều cao của sinh viên của một trường đại học được biểu diễn bởi biểu đồ bên dưới.
Số phần trăm sinh viên cao trong nửa khoảng [174 ; 182) (cm) là

         

A.

10%

B.

11%

C.

7,5%

D.

12,5%

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Có 7,5% sinh viên cao trong [174 ; 178) (cm) ;
     5% sinh viên cao trong [178 ; 182) (cm).
Vậy số phần trăm sinh viên cao trong [174 ; 182) (cm) là :
         7,5% + 5 % = 12,5%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.