Chiếu tới bề mặt của một kim loại bức xạ có bước sóng λ, giới hạn quang điện của kim loại đó là λ0. Biết hằng số Plăng là h, vận tốc ánh sáng trong chân không là c. Để có hiện tượng quang điện xảy ra thì:

A.

λ > λ0.

B.

λ < .

C.

λ ≥ .

D.

λ ≤ λ0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

λ ≤ λ0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.