Cho 0,1 mol chất X tác dụng với dung dịch chưa 0,2 mol NaOH đun nóng thu được chất khí làm xanh giấy qùy tím ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là: 

A.

5,7. 

B.

12,5. 

C.

15,5. 

D.

21,8. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Chất C2H8O3N2 có 4 cấu tạo: C2H5NH3NO3; (CH3)2NH2NO3; CH2(NH3)2CO3; NH2-CH2-NH3HCO3. 

TH1: Y chứa NaNO3 (0,1mol) và NaOH dư (0,1moll) —> mrắn = 12,5g

TH2: Y chứa Na2CO3 (0,1mol). —> mrắn = 10,6g.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.