Cho 0,87 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu và Al vào bình đựng 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,32 gam chất rắn và có 448 ml khí (đktc) thoát ra. Thêm tiếp vào bình 0,425 gam NaNO3, khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là         

A.

A. 0,224 lít và 3,750 gam        

B.

B. 0,112 lít và 3,750 gam

C.

C. 0,112 lít và 3,865 gam        

D.

D. 0,224 lít và 3,865 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có mFe + mAl = 0,87 - 0,32 = 0,55
2nFe + 3nAl = 0,02.2=0,04
=> nFe = 0,005; nAl = 0,01
nH+ còn lại = 0,03.2 - 0,02.2=0,02
nNO3- = 0,005
Ta có các bán phản ứng sau
Fe2+ ------> Fe3+ + 1e
0,005 0,005
Cu -------> Cu2+ + 2e => ne cho = 0,015
0,005 0,01
4H+ + NO3- + 3e -------> NO + 2H2O
0,02 0,005 0,015 0,005
V = 0,005.22,4 = 0,112 l

Khối lượng muối=Khối lượng kim loại + mNa + mSO4 = 0,87 + 0,005.23 + 0,03.96 = 3,865

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.