Cho 0,96 gam bột Mg vào 100ml dd gồmimg1 1M và img2 0,2M. Khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn A và dd B. Sục khí img3 dư vào B, lọc lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn có khối lượng là

A.

A: 1,2 gam

B.

B: 1,6 gam

C.

C: 1,52 gam

D.

D: 2,4 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1  0,01 0,02 0,01 0,02 img2  0,03 0,03 0,03 Nên dung dịch B gồm 0,04 mol img3 và 0,07 mol img4  Do đó chất rắn sau nung gồm 0,04 mol MgO (kết tủa img5 có khả năng tạo phức tan trong img6) Khối lượng chất rắn sau khi nung là: img7   

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.