Cho 1 luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m(g) Fe2O3 nung nóng, một thời gian thu được 13,92g chất rắn X gồm Fe, Fe3O4, FeO và Fe2O3. Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 5,824 lít NO2 (đktc). m có giá trị (g) là:

A.

16.

B.

15

C.

14

D.

17

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bằng phương pháp quy đổi hỗn hợp oxit sắt về Fe và O ta dễ dàng tính được nFe=0,2 mol, vậy nFe2O3=0,1 mol, m=16 gam

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.