Cho 1 mol từng chất sau đây phản ứng tối đa với x mol H2: (1) vinylaxetilen; (2) buta-1,3-điin; (3) isopren; (4) xiclobutan; (5) propin; (6) isobutilen; (7) cumen; (8) stiren; (9) benzen; (10) toluen. Vậy tổng số chất phù hợp khi giá trị của x bằng 4 mol là:                         

A.

2.

B.

3.

C.

4.                

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn 2 và 8.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...