Cho 13,6 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe, Mg vào 160 ml dung dịch HCl 1M và H2SO4 1M. Khi phản ứng kết thúc, điều kiện nào sau đây đúng?

A.

Hỗn hợp kim loại và axit vừa hết.

B.

Hỗn hợp kim loại còn dư axit hết.

C.

Hỗn hợp kim loại hết, axit còn dư.

D.

Hỗn hợp kim loại và axit còn dư.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hỗn hợp kim loại còn dư axit hết.

nH+ = 0,16 + 2.0,16 = 0,48 (mol)

Giả sử hỗn hợp trên chỉ gồm có Fe nFe = = 0,243 (mol)

Fe + 2H+ Fe2+ + H2

  H+ hết, Fe còn dư.

Mà: nhh > nFe = 0,243 (mol) Lượng axit trên cũng không đủ để hòa tan hết 13,6 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Fe.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.