Cho 150 ml dung dịch Ba(OH)2 vào 25 ml dung dịch Al2(SO4)3 x (M) thu được 42,75 gam kết tủa. Thêm tiếp 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào hỗn hợp phản ứng thì lượng kết tủa thu được là 94,2375 gam. Giá trị của X là           

A.

A: 0,4

B.

B: 0,35

C.

C: 0,45

D.

D: 0,3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

nBa(OH)2 = 0,15.1 = 0,15mol; nAl2(SO4)3 = 0,25.xmol

 

− Khi cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3 xảy ra phản ứng

2Ba(OH)2 +Al2(SO4)3 → 3BaSO3 ↓ + s2Al(OH)3↓

-Lần thứ nhất : Giả sử Ba(OH)2 phản ứng hết → m↓ = 0,15.233 + 0,15.img1.78 = 42,75(g)

đúng theo đề bài → chọn

 

 

-Lần thứ hai: Khi thêm tiếp 0,2mol Ba(OH)2 vào thì lượng kết tủa tăng lên(94 ,2375 gam)

Nếu cả BaSO4 và Al(OH)3 đều kết tủa hết thì : m↓ = 0,35.233 + 0,35.img2.78 = 99,75 (g) > 94,2375 (g)

Nếu chỉ BaSO4 kết tủa còn Al(OH)3 bị hòa tan hết thì m↓ img30,35.233 = 81,55 (g) < 94,2375 (g)

 

Nên khẳng định lần thứ hai xảy ra phản ứng và Al(OH)3 bị tan một phần

 

3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → 3BaSO4↓ + 2Al(OH)3↓(1)

0,75x        0,25x        0,75x          0,5x

Ba(OH)2 +         2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 2H2O(2)

(0,35 – 0,75x)mol          2.(0,35 – 0,75x)mol

 

Vậy sau phản ứng còn : 0,5x – 2.(0,35 – 0,75x) =(2x – 0,7)molAl(OH)3

 

Kết tủa sau phản ứng gồm 0,75xmol BaSO4 và (2x – 0,7)mol Al(OH)3

 

Vậy ta có : 233.0,75 + 78.(2x-0,7) = 94,2375 → x= 0,45  

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...